Bezpłatny program PIT

Udostępniamy Państwu popularny program do sporządzania rocznych zeznań podatkowych PIT Projekt 2015. Dzięki niemu szybko, bezpiecznie i całkowicie za darmo wypełnią Państwo zeznanie podatkowe za 2015 rok. Wykorzystując program wspierają Państwo nasze cele jakimi są niesienie pomocy bezdomnym i potrzebującym zwierzętom.

Wypełnij PIT

O nas

 

STATUT

Zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Zakopiańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami” i zwane jest w dalszej części Statutu „Towarzystwem”.

§ 2.

Towarzystwo jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym.

§ 3.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Towarzystwa jest Gmina Zakopane.

§ 4.

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 4a.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działalności.

§ 6.

Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach – Dz. U z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz zarejestrowanego Statutu.

§ 7.

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej wszystkich członków. Pełnienie funkcji we władzach samorządowych Towarzystwa nie może być płatne.

§ 8.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa jest wszelka działalność usługowa, wytwórcza i handlowa prowadzona na rachunek własny, w pośrednictwie oraz w innych formach współpracy z podmiotami gospodarczymi.

|pełny tekst statutu ZTOnZ|